Katyn

Biographies were prepared on the basis of: Ubity v Katyni. Kniga pamyati polskikh voyennoplennykh – uznikov Kozelskogo lagerya NKVD, rasstrelannykh po resheniyu Politburo TsK VKP(b) ot 5 marta 1940 goda, A. Guryanov (ed.), Moscow, “Memorial” Society, Zvenya publishing house, 2015.

Kharkiv, Mednoe, Bykivnia

Data compiled using a database of the Victims of the Katyn Massacre obtained from the Ministry of Culture and National Heritage of Poland. The database is constantly updated and can be accessed on the "Katyn Cemeteries" website.