Polityka Prywatności

 

 1. Korzystając ze strony internetowej Centrum Mieroszewskiego, użytkownik odwiedzający te strony akceptuje treść niniejszej polityki prywatności.
 2. Centrum Mieroszewskiego przywiązuje znaczącą uwagę do poszanowania prywatności wszystkich użytkowników odwiedzających prowadzone przez siebie strony internetowe. Dla Centrum Mieroszewskiego jest ważne, aby każdy użytkownik tych stron internetowych wiedział, jakie jego dane są pozyskiwane i jak może on chronić swoją prywatność.
 3. Strony internetowe Centrum Mieroszewskiego zawierają linki do innych stron internetowych. Nie będąc ich administratorami, Centrum Mieroszewskiego nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na nich zasady poszanowania prywatności, jednakże rekomenduje, aby po przejściu na taką stronę internetową użytkownik zapoznał się ze stosowaną na niej polityką prywatności, a tym samym podjął świadomie decyzję o korzystaniu z takiej strony internetowej.
 4. Podczas wizyty na stronach internetowych Centrum Mieroszewskiego serwery automatycznie pobierają i zapisują anonimowe informacje dotyczące użytkownika serwisu, takie jak: liczba odwiedzin, kraj, z którego nastąpiło połączenie, czas wizyty, oznaczenie IP komputera, adres URL oraz rodzaj zastosowanej przeglądarki internetowej.
 5. Zebrane dane osobowe, o których mowa w ust. 4, są wykorzystywane jako materiał pomocny służący do administrowania stronami internetowymi Centrum Mieroszewskiego i są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem i siecią informatyczną. Zebrane dane osobowe, o których mowa w ust. 4, Centrum Mieroszewskiego analizuje przy wykorzystaniu systemu Google Analytics działającego w oparciu o tzw. pliki
 6. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane automatycznie do urządzenia internauty (komputer, smartfon) przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik serwisu. Pozwalają one tworzyć Centrum Mieroszewskiego anonimowe statystyki serwisu, dzięki czemu może lepiej poznać oczekiwania użytkowników prowadzonych przez siebie stron internetowych i rozwijać te strony internetowe w taki sposób, aby lepiej spełniały oczekiwania użytkowników je odwiedzających.
 7. Przeglądarki internetowe automatycznie umożliwiają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Jednakże istnieje możliwość, aby ten mechanizm zablokować. Wystarczy wybrać w przeglądarce internetowej opcję odrzucania plików cookies, pamiętając jednak o tym, że wówczas niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.
 8. Na stronach internetowych Mieroszewskiego można wykorzystywać usługę „Add This”, umożliwiającą przesyłanie informacji do serwisów społecznościowych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności tej usługi znajdują się na stronie: http://www.addthis.com/privacy.
 9. Centrum Mieroszewskiego , przetwarzając dane osobowe użytkowników odwiedzających strony internetowej Centrum Mieroszewskiego, przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
 10. Dane osobowe, o których mowa w ust. 4, przetwarzane są w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym w związku z realizację zadań ustawowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Mieroszewskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 494, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c lub e RODO.
 11. Dane osobowe, o których mowa w ust. 4, będą przechowywane przez okres funkcjonowania Centrum Mieroszewskiego.
 12. Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w ust. 4, mogą być podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych, podmioty świadczące na rzecz Centrum Mieroszewskiego usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
 13. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 4, jest Centrum Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, e-mail: kontakt@mieroszewski.pl, www.mieroszewski.pl.
 14. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Mieroszewskiego jest Maciej Łuczak: +48 502 348 833, e-mail: iod@mieroszewski.pl.
 15. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 4, osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo do:
  • od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Mieroszewskiego we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4, jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania serwisów internetowych prowadzonych przez Centrum Mieroszewskiego.
 2. Dane osobowe użytkowników odwiedzających strony internetowe Centrum Mieroszewskiego mogą być także zbierane poprzez ich podanie w formularzach rejestracyjnych, w tym poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym newslettera, lub w formularzach kontaktowych. W takim przypadku użytkownik otrzyma informację spełniającą wymagania RODO, w tym informację o tym, kto jest administratorem danych osobowych, w jakim celu i na jakiej podstawie dane osobowe są zbierane oraz informację o prawach przysługujących osobie, której dane osobowe dotyczą.
 3. Mając na uwadze rozwój i zmiany w technologii cyfrowej Centrum Mieroszewskiego zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności.

Informacja O Przetwarzaniu Danych Osobowych

Centrum Mieroszewskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Mieroszewskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Mieroszewskiego jest Maciej Łuczak, tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
 3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Mieroszewskiego (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Mieroszewskiego . Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
 4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Mieroszewskiego danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • korzystania z prowadzonych przez Centrum Mieroszewskiego serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Mieroszewskiego swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Mieroszewskiego, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w związku z prowadzonymi przez Centrum Mieroszewskiego procesami rekrutacji prowadzonym na podstawie ogłoszeń opublikowanych na stronie internetowej Centrum Mieroszewskiego, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Mieroszewskiego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Mieroszewskiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Mieroszewskiego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
  • podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
  • podmioty świadczące na rzecz Centrum Mieroszewskiego usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
 1. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
 2. Dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Mieroszewskiego, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Mieroszewskiego; 
  • w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie bezzwłocznie usuwane; 
  • w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Mieroszewskiego;
  • w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Mieroszewskiego związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Mieroszewskiego.
 1. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
  • żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Mieroszewskiego we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Mieroszewskiego jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
 3. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Mieroszewskiego korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
 4. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Mieroszewskiego oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą, zamieszczonej na stronie internetowej Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
 5. Centrum Mieroszewskiego nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.