Polityka Prywatności

 

 1. Korzystając ze strony internetowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, użytkownik odwiedzający te strony akceptuje treść niniejszej polityki prywatności.
 2. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przywiązuje znaczącą uwagę do poszanowania prywatności wszystkich użytkowników odwiedzających prowadzone przez siebie strony internetowe. Dla Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest ważne, aby każdy użytkownik tych stron internetowych wiedział, jakie jego dane są pozyskiwane i jak może on chronić swoją prywatność.
 3. Strony internetowe Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zawierają linki do innych stron internetowych. Nie będąc ich administratorami, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na nich zasady poszanowania prywatności, jednakże rekomenduje, aby po przejściu na taką stronę internetową użytkownik zapoznał się ze stosowaną na niej polityką prywatności, a tym samym podjął świadomie decyzję o korzystaniu z takiej strony internetowej.
 4. Podczas wizyty na stronach internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwery automatycznie pobierają i zapisują anonimowe informacje dotyczące użytkownika serwisu, takie jak: liczba odwiedzin, kraj, z którego nastąpiło połączenie, czas wizyty, oznaczenie IP komputera, adres URL oraz rodzaj zastosowanej przeglądarki internetowej.
 5. Zebrane dane osobowe, o których mowa w ust. 4, są wykorzystywane jako materiał pomocny służący do administrowania stronami internetowymi Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem i siecią informatyczną. Zebrane dane osobowe, o których mowa w ust. 4, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia analizuje przy wykorzystaniu systemu Google Analytics działającego w oparciu o tzw. pliki
 6. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane automatycznie do urządzenia internauty (komputer, smartfon) przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik serwisu. Pozwalają one tworzyć Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia anonimowe statystyki serwisu, dzięki czemu może lepiej poznać oczekiwania użytkowników prowadzonych przez siebie stron internetowych i rozwijać te strony internetowe w taki sposób, aby lepiej spełniały oczekiwania użytkowników je odwiedzających.
 7. Przeglądarki internetowe automatycznie umożliwiają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Jednakże istnieje możliwość, aby ten mechanizm zablokować. Wystarczy wybrać w przeglądarce internetowej opcję odrzucania plików cookies, pamiętając jednak o tym, że wówczas niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.
 8. Na stronach internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia można wykorzystywać usługę „Add This”, umożliwiającą przesyłanie informacji do serwisów społecznościowych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności tej usługi znajdują się na stronie: http://www.addthis.com/privacy.
 9. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, przetwarzając dane osobowe użytkowników odwiedzających strony internetowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
 10. Dane osobowe, o których mowa w ust. 4, przetwarzane są w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym w związku z realizację zadań ustawowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 494, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c lub e RODO.
 11. Dane osobowe, o których mowa w ust. 4, będą przechowywane przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
 12. Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w ust. 4, mogą być podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych, podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
 13. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 4, jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, e-mail: cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
 14. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak, : +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
 15. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w ust. 4, osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo do:
  • od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4, jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania serwisów internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
 2. Dane osobowe użytkowników odwiedzających strony internetowe Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia mogą być także zbierane poprzez ich podanie w formularzach rejestracyjnych, w tym poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym newslettera, lub w formularzach kontaktowych. W takim przypadku użytkownik otrzyma informację spełniającą wymagania RODO, w tym informację o tym, kto jest administratorem danych osobowych, w jakim celu i na jakiej podstawie dane osobowe są zbierane oraz informację o prawach przysługujących osobie, której dane osobowe dotyczą.
 3. Mając na uwadze rozwój i zmiany w technologii cyfrowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności.

Informacja O Przetwarzaniu Danych Osobowych

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak, tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
 3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
 4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w związku z prowadzonymi przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia procesami rekrutacji prowadzonym na podstawie ogłoszeń opublikowanych na stronie internetowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
  • podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
  • podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
 1. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
 2. Dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 
  • w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie bezzwłocznie usuwane; 
  • w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
  • w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
 1. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
  • żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
 3. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
 4. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą, zamieszczonej na stronie internetowej Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
 5. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.